EXISTUJE SPASENÍ V JUDAISMU?
Datum: Pátek, 10. srpen 2018 @ 09:07:56 CEST
Téma: Zamyšlení


1) Spasení ve starém Izraeli

3M. 18:5 "Zachovávejte má ustanovení a nařízení, když je člověk plní, bude skrze ně žít. Já jsem Hospodin."
Iz. 55:3 "Nakloňte ucho a pojďte ke mně, poslouchejte a vaše duše ožije."


2) Zničením jeruzalémského chrámu v r. 70 vzal systém obětí za své

Nicméně: Kde není obětí za hříchy lidu, není také odpuštění.

Žd. 9:22 "A téměř všechno se podle Zákona očišťuje krví a bez vylití krve, není odpuštění."


3) Od dokonané Spasitelovy oběti je spása v judaismu realizovatelná jen dosažením absolutní bezhříšnosti, která však není v lidských silách

Od Adama je lidstvo zatíženo hříchem.

Ř. 5:18 "A tak tedy: jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu."

Za těchto nových okolností každý, kdo chce být spasen, musí v judaismu dodržet dokonale ustanovení Zákona, jinak podléhá prokletí:

Jk. 2:10 "Kdo by totiž zachoval celý Zákon, ale v jedné věci klopýtl, stal by se vinným ve všech."

Nicméně, i kdyby člověk od jistého okamžiku dokonale dodržel Zákon, tak to v žádném případě neřeší problém jeho minulých hříchů, které zůstávají . . . 


4) Z Písma víme, že jen Kristus dokázal Zákon naplnit

Mt. 5:17 "Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky, nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit."


5) Izrael a chrám

V babylónském zajetí chyběl Izraeli chrám a s ním i možnost, vstoupit do vztahu s Hospodinem prostřednictvím obětí. V této době měl Izrael proroky Ezdráše a Nehemiáše, kteří lid povzbuzovali a tlumočili mu Hospodinovu vůli. Pozdější Izrael sice chrám již měl, ale chyběli mu proroci (tzv. intertestamentální doba), protože všichni proroci a zvláště prorok poslední, Malacháš (Mal. 3) již splnili svůj úkol: předpovědění Spasitele!!!

Náhrada chrámových obětí po zničení jeruzalémského chrámu v r. 70 pouhou recitací biblických pasáží vztahujících se k oběti a modlitbou, což prosazují talmudští učenci, je za těchto nových okolností protibiblické, a tudíž nepřípustné! Nutno v této souvislosti též upozornit na fakt, že Talmud je mimobiblický pramen, který je jako každé dílo lidské NUTNĚ!!! zatížen chybami a tudíž veškeré závěry z něj vyvozené se NUTNĚ!!! nacházejí na mimobiblické půdě!!! Judaisté se tedy nemohou opřít o pevné prorocké slovo (kral. "přepevnou řeč prorockou") - 2Pt. 1:19!!!

Vyloučení oběti z Božího plánu spásy je navíc rouhavé, protože institut velekněze i oběti musí být zachován - naprosto nezávisle na tom, zda jeruzalémský chrám stojí, či nikoli!!!

Žd. 4:14,15 "Když tedy máme velikého velekněze, který prošel nebesy, Ježíše, Syna Božího, držme pevně to vyznání. (15) Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu."


6) Tento velekněz navždy ukončil starozákonní systém obětí, když za všechny obětoval sám sebe

Žd. 7:27 "a který nemusí jako tamti velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a potom za hříchy lidu, neboť to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama."

1J. 5:20 " . . . On je ten pravý Bůh a věčný život."


7. ZHODNOCENÍ JUDAISMU A KŘESŤANSTVÍ

Judaismus je torzem; nemá chrám, velekněze, ani oběti. Nemá nikoho, kdo by prosil Boha  za hříchy lidu. Došlo ke kardinálnímu přelomu: Výše uvedené entity Bůh nahradil novými, vyššími formami existence, dosavadnímu judaismu nekonečně vzdálenými a nepochopitelnými.  

CHRÁM

Bůh na zemi již nebydlí v chrámech udělaných lidskýma rukama (Sk. 7:48; 17:24). Sám Spasitel je chrámem (J. 2:19-21), ve kterém přebývá plnost Božství (Kol. 2:9). Též i následovníci Kristovi jsou chrámem (1Kor. 3:16; 2Kor. 6:16). 

VELEKNĚZ

Máme velekněze, Krista, který soucítí s našimi slabostmi (Žd. 4:14,15) a v Jeho Osobě i Přímluvce (1J. 2:1; Ř. 8:34), který se za nás neustále u Boha přimlouvá. 

OBĚŤ

Spasitel, Boží Syn, učinil konec starozákonním obětem, když obětoval sebe sama za hříchy celého světa (Ž. 7:27; 1J. 2:2). 

Z tohoto pohledu je jasně vidět, že judaismus je již dávno překonán.

Z těchto uvedených důvodů není odpuštění hříchů a tudíž i spasení v judaismu možné. 

Blíže k tématu: 
BATento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=4777