Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Běla   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 5322, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 4988, adminů: 23, uživatelů: 2421
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

7 816 303

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 46 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Názory: JSOU RABÍNŠTÍ JUDAISTÉ NAŠIMI STARŠÍMI BRATRY VE VÍŘE?
Posted on Čtvrtek, 16. červen 2016 @ 19:10:45 CEST Vložil: Mainstream

Zamyšlení poslal BohemianAnonymus

Celou řadu let si kladu otázku, zda Písma SZ mohou způsobit takové oddělení (separaci) rabínských judaistů od křesťanů. SZ končí proroky Aggeem, Zachariášem a Malachiášem a s nimi opouští Duch svatý i dar proroctví Izrael. Nastala tzv. intertestamentální doba, trvající zhruba 400 let. 

Proroci skončili a jejich místo zaujali učenci, kteří ovšem nebyli pod přímým vlivem Ducha svatého. Všude tam, kde není vedení Duchem svatým, je možné prakticky všechno, neboť pouhý intelekt se může snadno dostat na scestí.

Klasickým příkladem totálního selhání lidského intelektu je velerada. Ačkoli všichni její členové disponovali bezesporu skvělým intelektem a skvělými znalostmi Zákona, přesto neidentifikovali Pána Ježíše Krista se Synem Božím. Výjimkou byl Nikodém.

Avšak chybí-li světlo, jsou pak i vůdcové slepí. 

Mt. 15:14 "Nechte jich, vůdcovéť jsou slepí slepých. Povede-liť pak slepý slepého, oba v jámu upadnou."

A v této době, zhruba ve 3. stol. př. n. l. vznikly v Izraeli dvě náboženské skupiny: Farizeové a saduceové. Saduceové prakticky zmizeli po r. 70 n. l. kdy byl Jeruzalém dobyt císařem Titem a Chrám byl přitom zničen. Farizeové ale přežili a v judaismu zaujali vedoucí úlohu a stali se zakladateli tzv. rabínského judaismu, který přetrvává dodnes. 

Farizeové razili tzv. "Ústní Tóru", tj. ustanovení, která nejsou přímo zmíněná v pěti knihách Mojžíšových, pro které se začal užívat termín "Psaná Tóra". Záznamem Ústní Tóry ve 2. stol. n. l. vznikla Mišna, tedy "Učení skrze opakování". Na Mišnu navazuje Gemara, nebo li "Studium", tj. rozbor a komentář. Mišna a Gemara tvoří Talmud, tedy "Učení". Jedna Gemara byla vytvořena v Palestině (do r. 400 n. l.) a druhá v Babylónii (do r. 500 n. l.). Proto jsou dva Talmudy -  Palestinský a Babylónský. Dospěl jsem postupně  k názoru, že je to právě Talmud jako článek víry, kladený judaisty téměř na stejnou (někdy i vyšší) úroveň s Biblí,  který judaisty a křesťany odděluje.

Spasitel se vždy odvolával na psaná Písma, jak bude ukázáno níže. 

Protože Babylónský Talmud je rozsáhlejší nežli palestinský, budu čerpat z něho. 

Při hledání mi jde o tato zásadní témata:

1) Pohled Talmudu na Spasitele a jeho následovníky

2) Pohled Spasitele na Ústní Tóru

3) Pohled Talmudu na Spasitelovu matku

4) Pohled Talmudu na Nežidy

5) Srovnání Talmudu s Koránem v pohledu na Spasitele

1. Pohled Talmudu na Spasitele a jeho následovníky

1.1. Pohled Talmudu na Spasitele


Babylónský Talmud, svazek 3, Sanhedrin 43a

"V předvečer Pesachu byl pověšen Ješu. Čtyřicet dní před konáním jeho popravy vyšel hlasatel a volal: "Bude ukamenován, protože provozoval čarodějnictví a sváděl Izrael k odpadu od víry. Kdokoli by mohl říci něco k jeho prospěchu, ať předstoupí a promluví na jeho obhajobu." Protože však nikdo na jeho obhajobu nevystoupil, byl pověšen v předvečer Pesachu."

Pramen:http://www.come-and-hear.com/sanhedrin/sanhedrin_43.html       (index 34-36)


Paul Johnson, autor knihy "Dějiny židovského národa" (Rozmluvy Řevnice, ISBN 80-85336-31-6) na str. 212 praví, cituji:

"Donin znal Talmud dobře, dokázal se rabína ptát na všechny ty pasáže z Talmudu, k nimž měli nebo mohli mít křesťané námitky (představovaly jen mizivou část celku): šlo v nich o urážku Krista (Ježíš se topil v Pekle ve vroucích výkalech), či o rouhání se Bohu Otci (plakal nebo byl poražen v debatě), popřípadě se v nich zakazovalo Židům stýkat s křesťany."

Moje pozn. K tématu: Gittin, 57a
Dále:

1.2. Pohled farizeů a zákoníků na Spasitele

Mt. 9:33,34 "A když vyvrženo bylo ďábelství, mluvil němý. I divili se zástupové, řkouce: Že nikdy nic nebylo vídáno takového v Izraeli. Farizeové však pravili:Mocí knížete ďábelského vymítá ďábly."

Mk. 3:22 "Zákonníci pak, kteříž byli přišli z Jeruzaléma, pravili, že Belzebuba má, a že v knížeti ďábelském vymítá ďábly."

Mk. 3:28-30 "Amen, pravím vám, že všichni hříchové odpuštěny budou synům lidským, i rouhání, jímž by se rouhali. Ale kdo by se rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale hoden jest věčného odsouzení. Nebo pravili: Ducha nečistého má."

1.3. Pohled farizeů na následovníky Spasitelovy

Mt. 10:25 "Dostiť jest učedlníku, aby byl jako mistr jeho, a služebník jako pán jeho. Poněvadž hospodáře Belzebubem nazývali, čím pak více domácí jeho?"


Rabínští judaisté tedy považují křesťany za následovníky Belzebuba. Z toho plyne, že považovat talmudické Židy za "naše starší bratry ve víře" je ČIRÝ NESMYSL.

2. Pohled Spasitele na Ústní Tóru

2.1 Spasitel se vždy odvolával na PSANÁ Písma, nikoli na tzv. Ústní Tóru


2.2 Spasitel se vůči farizeům, učitelům Ústní Tóry, ze které časem vznikl Talmud, velmi ostře vymezoval


2.3 Naproti tomu Spasitel dává ustanovením Zákona nový, vyšší smysl:

Mt. 5:27,28 "Slyšeli jste, že říkáno bylo starým: Nezcizoložíš. Ale jáť pravím vám: Že každý, kdož by pohleděl na ženu ku požádání jí, již zcizoložil s ní v srdci svém."

Mt. 5:31,32 "Též řečeno jest: Kdož by koli propustil manželku svou, aby jí dal lístek rozloučení. Jáť pak pravím vám: Že kdožkoli propustil by manželku svou, kromě příčiny cizoložstva, uvodí ji v cizoložstvo, a kdož propuštěnou pojme, cizoloží."

Mt. 5: 33,34 "Opět slyšeli jste, že říkáno bylo starým: Nebudeš křivě přísahati, ale splníš Pánu přísahy své. Ale jáť pravím vám: Abyste nepřísahali všelijak, ani skrze nebe, nebo trůn Boží jest;"

Mt. 5:38,39 "Slyšeli jste, že říkáno bylo: Oko za oko, a zub za zub. Jáť pak pravím vám: Abyste neodpírali zlému. Ale udeří-li tě kdo v pravé líce tvé, nasaď jemu i druhého."

Mt. 5:43,44 "Slyšeli jste, že říkáno bylo: Milovati budeš bližního svého a nenáviděti budeš nepřítele svého. Ale jáť pravím vám: Milujte nepřátely své, dobrořečte těm, kteříž vás proklínají, dobře čiňte nenávidícím vás, a modlte se za ty, kteříž vás utiskují a vám se protiví."
 
Farizeové tedy nepřípustně zmírnili Zákon, zatímco Spasitel ho naopak zpřísnil. Tím se dá vysvětlit jejich přímo infernální zloba vůči Němu, která vyústila v ona dvě tragická zvolání, o kterých jsem se stručně zmínil v části "Závěr". 

3. Pohled Talmudu na Spasitelovu matku

Traktát Sanhedrin 106a:

Skrytá narážka na: Marie (jméno neuvedeno), potomek princů a guvernérů, smilnila s tesaři. (index 42, poslední odstavec)
Pramen:

4. Pohled Talmudu na Nežidy

Baba  Kamma 113a:

Izraelita může ve sporu s pohanem užít úskoku. (poslední odstavec)
Pramen:

Sanhedrin 59a:

Pohan, který studuje Tóru, zasluhuje smrti. (první odstavec)
Pramen:

S Talmudem dobře koresponduje i názor rabína Barucha Efratiho na islamizaci Evropy. Rabín v článku "Islamizace Evropy je dobrá věc"  islamizaci vítá, projevuje jen obavy o to, aby se Židům při těchto společenských otřesech a přepisování duchovní orientace Evropy nic nestalo. Bezpečnost všech nás, tedy "gojim", leží mimo obor jeho úvah. 


Stane se snad Evropa místem soudu nad národy, které se proti vyvolenému národu provinily

5. Srovnání Talmudu s Koránem v pohledu na Spasitele

Jak známo, Korán sice upírá Spasiteli Boží synovství, ale přiznává mu důstojenství proroka, dokonce čestné místo předchůdce "Pečetě proroků", tj. Muhammada.
Naproti tomu Talmud nepřiznává Spasiteli důstojenství proroka vůbec - ale pokládá Ho za svůdce a čaroděje, hodného smrti - viz část 1.1

K problému: 

K tématu:

Vše napsané je důvodem k modlitbám za hynoucí Izrael, který je tak blízko - a přece tak daleko!
BA 
Příbuzné odkazy
· Více o Zamyšlení
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Zamyšlení:
Ekologické otázky z teologické perspektivy


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"JSOU RABÍNŠTÍ JUDAISTÉ NAŠIMI STARŠÍMI BRATRY VE VÍŘE?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 3 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: JSOU RABÍNŠTÍ JUDAISTÉ NAŠIMI STARŠÍMI BRATRY VE VÍŘE? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pátek, 04. listopad 2016 @ 08:13:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rád bych svůj příspěvek doplnil částí úvahy (kázání) z publikace "Dobrá setba 2016" z 3. listopadu (čtvrtek).

Je jasné, že Zákonem není nikdo před Bohem ospravedlňován, neboť spravedlivý bude žít z víry. 
Galatským 3,11

EP: Gal. 3:11 "Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme: Spravedlivý bude živ z víry." (pozn. BA)

                                                              Abakukův slavný verš (3)
                                                                                . . . . 
Je to nebezpečná věc, když se někdo sám staví pod Zákon. Jaké vážné varování máme v Galatským 3,10 "Neboť všichni ti, kteří jsou ze skutků Zákona, jsou pod prokletím, neboť je napsáno" Proklet je každý, kdo nezůstává ve všem, co je napsáno v knize Zákona, aby to činil." 

Všimni si dvou slov "zůstávat" a "ve všem". To znamená všechno! 99% nebude stačit! To přináší jen prokletí. Díky Bohu, že On nás vykoupil z prokletí Zákona. Věřící byli přivedeni do nového vztahu - vztahu Božích dětí.

A. M. Behnam

Tento nový pohled ve svém důsledku znamená, že Spasitel radikálně překvalifikoval cestu spásy - viz část E článku SMÍŘENÍ S BOHEM A ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ a spása cestou Zákona již není možná, protože člověk jsa nedokonalý, nemůže Zákon dokonale dodržet.
BA


Re: JSOU RABÍNŠTÍ JUDAISTÉ NAŠIMI STARŠÍMI BRATRY VE VÍŘE? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Neděle, 29. leden 2017 @ 19:59:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
S údivem nyní zjišťuji, že všechny linky na Talmud nejsou dostupné. Tak to je velmi, velmi zvláštní . . . . 
BA
KVŮLI KOMU HOSPODIN OCHRAŇUJE IZRAEL? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pondělí, 08. srpen 2016 @ 21:27:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsem přesvědčen o tom, že hlavně kvůli křesťanům ze Židů, mesiánským a snad i karaitským Židům (ať už se nacházejí ve světě kdekoli), chrání Hospodin Izrael. Tuto minoritu pokládám za oněch 7000, kteří nesehnuli svá kolena před Bálem (1Kr. 19:18; Ř. 11:4). Ač jsou početně zanedbatelnou minoritou, přesto jsou solí země (Mt. 5:13) a světlem světa (Mt. 5:14). 

Naproti tomu majorita židovské náboženské obce tzv. rabínští judaisté, se Bohu rouhají, potupujíce Spasitele - a tím stále přivolávají na Izrael Boží soudy - a bude to tak až do druhého Spasitelova příchodu! Pak Židé uzří Toho, kterého probodli a budou nad Ním kvílet, jako se kvílí nad jednorozeným (Zach. 12:10).

Modly, tedy jakákoli nebiblická učení vč. Talmudu, při druhém Spasitelově příchodu zcela zmizí (Iz. 2:18).

Přestálé utrpení Židy přetaví v nadšené Kristovy misionáře - pak půjdou svědčit mezi národy o tom, jaké milosti se jim od Boha dostalo. Bude to nadšení pro Krista, jako za dob apoštolských. Zde půjde o druhou a poslední misii, která bude vycházet z Izraele.

Iz. 44:3 „Já vyleji svého ducha na  tvé potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou.“
 
Zach. 8:23 „Toto praví Hospodin zástupů: v oněch dnech se chopí deset mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu jednoho Judejce a řeknou: Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh.“

Modlitby kristovců za obrácení Židů mají též svůj význam.


BA

Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.14 Seconds