Informace z jednání VV BJB ze dne 24. ledna 2022
Datum: Pondělí, 07. únor 2022 @ 12:21:14 CET
Téma: Spolupráce mezi sbory


Informace z jednání Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistů – dne 24. ledna 2022

Vše se obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista. Fp 1:19.

Lednové jednání začalo biblickým zamyšlením nad veršem, který pro VV na rok 2022 vybral bratr předseda. Prosíme i vás o modlitby za naši službu a společné dílo v BJB.

Odbory a komise BJB

Vzdělávací komise

Bratr předseda informoval o přípravách programu Timoteus. Na sbory byla elektronicky zaslána informační brožura pro zájemce a v nejbližší době půjde na sbory také v tištěné podobě. Na únor jsou připraveny dva termíny video ZOOM setkání se zájemci o studium (9. a 11. února) a budou nastaveny podmínky pro přijetí studentů (doporučení staršovstva, náležitosti, přihlášky, svědectví). Podle kalkulace jsou celkové náklady na studenta 36.000 Kč, z toho polovina bude uhrazena ze Vzdělávacího fondu. Poplatek na studenta tak činí 18.000 Kč za celý program a bude se platit ve třech splátkách (každý školní rok 6.000 Kč).

V sobotu 22. ledna proběhlo v Olomouci druhé setkání v rámci vzdělávání staršovstev. Zúčastnili se ho starší z 8 moravských sborů BJB.  2. dubna je v plánu třetí, závěrečné setkání. V příštím roce uvažujeme o tomto vzdělávacím kurzu pro sbory v Čechách.

Nominační komise

VV diskutoval o přípravách voleb nového VV. Pověřil bratra předsedu k vyhlášení dne modliteb a půstu za průběh voleb, a to na pondělí 31. ledna.

Odbor mládeže

Bratři tajemník a předseda se setkali s bratrem Pavlem Mrázkem, novým předsedou odboru mládeže, a mluvili o prioritách jeho práce a akcích odboru mládeže.

Setkání Odborů BJB

Tajemník potvrdil plánované setkání rad a výborů jednotlivých odborů a celého VV, které by se mělo konat od pátku 30. 9. do soboty 1. 10. 2022 v centru Immanuel.

Misijní odbor

Na setkání misijního odboru 18. a 19. 2. 2022 ve Vysokém Mýtě proběhne volba nové rady odboru. Bratři v radě odboru jsou ochotni pokračovat ve své službě, včetně bratra Igora Gricyka jako náhradníka. Zamýšlený projekt podpory zahraničního misijního pracovníka přes EBF se přesune na novou radu.

Komise pro novelizaci dokumentů

Tajemník oslovil bratry Lukáše Hotového (Brno), Milana Kerna (Blansko), Štefana Halžu (Brniště) a Marka Titěru (Praha 3) a všichni jsou ochotni do komise kandidovat. Podněty pro práci komise mohou přicházet jak od SD, VV nebo sborů nebo z činnosti komise samotné.

Bratr tajemník komentoval pro VV návrh na změnu poměru zastoupení sborů na SD, o kterém se vedla e-mailová diskuse (mandát za každých 30 namísto 50 započtených členů sboru), ale v reálu by tato změna neměla zásadní vliv na výsledky jednotlivých hlasování SD. VV proto doporučuje zabývat se spíše otázkou přidruženého členství pro sbory, které se zkomunikačního nebo jazykového důvodu nemohou plně zapojit do dění v BJB, avšak mají zájem o spolupráci a plnoprávnou registraci. Sbory v přidruženém členství by nemohly hlasovat na SD (jejich zástupci by se však samozřejmě mohli a měli účastnit SD a RZS bez hlasovacího práva), jejich hlasy by se také nezapočítaly do povinného kvora usnášeníschopnosti. Převod mezi přidruženým a plným členstvím by byl možný kdykoliv na základě žádosti sboru a po doporučení VV a schválení SD (⅔ hlasů stejně jako u přijetí sboru).

Sbory a kazatelé

Br. tajemník navštívil sbor v Českých Budějovicích a podílel se na pověření bratra Petra Stehlíka k vysluhování VP. Dále plánuje návštěvy sborů Brniště, Cheb 2 a Karlovy Vary (stanice Istočnik).

Br. předseda je v kontaktu se staršovstvem sboru v Uherském Hradišti, sloužil ve sborech ve Zlíně, Chebu 2 a Vinný kmen v Praze. V nejbližším období navštíví sbor v Brništi a nový korejský sbor. Z návštěv sborů vzešel podnět, zda by byli kazatelé ochotni jednou za čas (1 - 2x za rok) posloužit v jiných sborech, především tam, kde nemají kazatele. Dotaz je možné vznést na kazatele na červnovém kurzu.

Bratr Oleg Gricyk informoval o postupujících stavebních pracích ve sboru Praha - Sbor XXI.století, VV schválil navýšení půjčky na dokončení o dalších 500.000 Kč. Dále pak br. informoval o pokračující misijní práci ve Slaném, dříve plánovaná služba misionáře z Ukrajiny byla odložena.

Bratr tajemník informoval o jednáních se sborem Praha 6 (dříve známého jako Šárka Valley Church), která probíhala v loňském roce. Po vzájemné domluvě došlo k ukončení činnosti sboru k 31.12. 2021 z důvodu utlumení činnosti sboru.

Na začátku adventu proběhla společná Adventní bohoslužba BJB z Aše, děkujeme všem, kdo se zapojili do programu. Nahrávka je kdispozici na youtube kanálu BJB.

Tajemník informoval o stavu formálního ukončení členství sborů BJB Lovosice a Jablonec n. Nisou. Dosud nedošlo ke zrušení obou právnických osob z důvodu nedokončení převodů energií (Jablonec. n. Nisou) a nedokončení převodu majetku v Lovosicích. Oba sbory budou požádány o zprávu pro SD, který může v této záležitosti rozhodnout, z pohledu VV je tato situace již neúnosná.

Finance a ekonomika

VV schválil dotaci na poloviční úvazek misijního pracovníka pro sbor Cheb I (br. Otakar Bulík). Tajemník dále informoval o pronájmu služebního bytu VV na Dolákově ul. a převodu nově zakoupených bytových jednotek v Praze na katastru. Probíhá jejich předání správcovské firmě a došla nám již první platba nájemného.

Ostatní, ekumena atd.

Proběhla diskuze o Sčítání lidu 2021, děkujeme všem, kteří vyjádřili svou přináležitost k BJB.

Do příprav setkání JASu 2022 se organizačně zapojil tajemník a kancelář VV, registrace bude spuštěna 1. března 2022.

Tajemník podal jménem BJB přihlášku do ČEA od roku 2022. Zastoupení v radě ČEA bude řešeno po nových volbách VV, zatím zastupuje BJB bratr kazatel Vladimír Zeman z Vysokého Mýta.

Termín příštího jednání VV je 23. března 2022

Jan Jackanič, tajemník VV BJB

Zdroj: www.bjb.cz

Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=5405