Seznam vypuštěných novozákonních veršů v Překladu Nového světa
Datum: Pátek, 14. leden 2022 @ 11:08:26 CET
Téma: Zamyšlení


Podařilo se mi dohledat zatím toto:

(1)
BK
Mt. 17,21 "Toto pak pokolení nevychází, jediné skrze modlitbu a půst." 
PNS - (str. 1238)

(2) 
BK
Mt. 18,11 "Přišel zajisté Syn člověka, aby spasil to, což bylo zahynulo."
PNS - (str. 1239)

(3) 
BK
Mt. 23,14 "Běda vám zákoníci a farizeové, pokrytci, že zžíráte domy vdovské, a to pod zámyslem dlouhého modlení, protož těžší soud ponesete."
PNS - (str. 1246)


(4) 
BK
Mk. 7,16 "Má-li kdo uši k slyšení, slyš." 
PNS - (str. 1266)

(5) 
BK
Mk. 9,44 "Kdež červ jejich neumírá, a oheň nehasne."
PNS - (str. 1270)

(6) 
BK
Mk. 9,46 "Kdež červ jejich neumírá, a oheň nehasne."
PNS - (str. 1270)

(7)
BK
Mk. 11,26 "Nebo jestliže vy neodpustíte, ani Otec váš, kterýž v nebesích jest, odpustí vám hříchů vašich."
PNS - (str. 1273)

(8)
BK
Lk. 17,36 "Dva budou na poli; jeden bude vzat a druhý opuštěn."
PNS - (str. 1313)

(9)
BK
Lk. 23,17 "Musil pak propouštívati jim jednoho v svátek."
PNS - (str. 1322)

(10)
BK
J. 5,4 "Nebo anděl jistým časem sstupoval do rybníka a kormoutil vodu. Protož kdož nejprvé sstoupil po tom zkormoucení vody, uzdraven býval, od kterékoli nemoci trápen byl."
PNS - (str. 1332)

(11)
BK 
J. 7,53 "I šel jeden každý do domu svého."
PNS - (str. 1338)

(12)
BK
Sk. 8,37 "I řekl Filip: Věříš-li celým srdcem, slušíť. A on odpověděv, řekl: Věřím, že ježíš Kristus jest Syn Boží."
PNS - (str. 1370)

(13)
BK
Sk. 15,34 "Ale Sílovi se vidělo, aby tu zůstal."
PNS - (str. 1381)

(14)
BK
Sk. 24,7 "Ale přišed hejtman Lyziáš s mocí velikou, vzal ho z rukou našich."
PNS - (str. 1394)

(15) 
BK
Sk. 28,29 "A když on to propověděl, odešli Židé, majíce mezi sebou hádky mnohé."
PNS - (str. 1400)

(16)
BK
Ř. 16,24 "Milost Pána našeho Jezukrista se všemi vámi. Amen."
PNS - (str.1419)

(17)
BK
Zj. 12,18 "I stál jsem na písku mořském."
PNS - (str. 1535)

Pramen:
Svaté Písmo, Překlad nového světa, přeloženo z revidovaného anglického vydání z roku 1984
Revidováno 1997, Vydání z roku 2008
Vydavatelé: WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY, Brooklyn, New York, U.S.A.

Zj. 22,19 "A jestliže by kdo ujal od slov proroctví tohoto, odejmeť Bůh  díl jeho z knihy života, a z města svatého, a z těch věcí, kteréž jsou napsány v knize této."  (BK)

Tak tato hrozba se vztahuje na celý Nový Zákon, zvláště pak na jeho závěrečnou část. Časté výpustky v novozákonním textu svědčí o nedostatečném respektu Překladu Nového světa ke svatým textům - a proto nelze tento překlad v žádném případě nikomu doporučit. 

rdf


Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=5399