JSOU RABÍNŠTÍ JUDAISTÉ NAŠIMI STARŠÍMI BRATRY VE VÍŘE?
Datum: Čtvrtek, 16. červen 2016 @ 18:10:45 CEST
Téma: Zamyšlení


Celou řadu let si kladu otázku, zda Písma SZ mohou způsobit takové oddělení (separaci) rabínských judaistů od křesťanů. SZ končí proroky Aggeem, Zachariášem a Malachiášem a s nimi opouští Duch svatý i dar proroctví Izrael. Nastala tzv. intertestamentální doba, trvající zhruba 400 let. 

Proroci skončili a jejich místo zaujali učenci, kteří ovšem nebyli pod přímým vlivem Ducha svatého. Všude tam, kde není vedení Duchem svatým, je možné prakticky všechno, neboť pouhý intelekt se může snadno dostat na scestí.

Klasickým příkladem totálního selhání lidského intelektu je velerada. Ačkoli všichni její členové disponovali bezesporu skvělým intelektem a skvělými znalostmi Zákona, přesto neidentifikovali Pána Ježíše Krista se Synem Božím. Výjimkou byl Nikodém.

Avšak chybí-li světlo, jsou pak i vůdcové slepí. 

Mt. 15:14 "Nechte jich, vůdcovéť jsou slepí slepých. Povede-liť pak slepý slepého, oba v jámu upadnou."

A v této době, zhruba ve 3. stol. př. n. l. vznikly v Izraeli dvě náboženské skupiny: Farizeové a saduceové. Saduceové prakticky zmizeli po r. 70 n. l. kdy byl Jeruzalém dobyt císařem Titem a Chrám byl přitom zničen. Farizeové ale přežili a v judaismu zaujali vedoucí úlohu a stali se zakladateli tzv. rabínského judaismu, který přetrvává dodnes. 

Farizeové razili tzv. "Ústní Tóru", tj. ustanovení, která nejsou přímo zmíněná v pěti knihách Mojžíšových, pro které se začal užívat termín "Psaná Tóra". Záznamem Ústní Tóry ve 2. stol. n. l. vznikla Mišna, tedy "Učení skrze opakování". Na Mišnu navazuje Gemara, nebo li "Studium", tj. rozbor a komentář. Mišna a Gemara tvoří Talmud, tedy "Učení". Jedna Gemara byla vytvořena v Palestině (do r. 400 n. l.) a druhá v Babylónii (do r. 500 n. l.). Proto jsou dva Talmudy -  Palestinský a Babylónský. Dospěl jsem postupně  k názoru, že je to právě Talmud jako článek víry, kladený judaisty téměř na stejnou (někdy i vyšší) úroveň s Biblí,  který judaisty a křesťany odděluje.

Spasitel se vždy odvolával na psaná Písma, jak bude ukázáno níže. 

Protože Babylónský Talmud je rozsáhlejší nežli palestinský, budu čerpat z něho. 

Při hledání mi jde o tato zásadní témata:

1) Pohled Talmudu na Spasitele a jeho následovníky

2) Pohled Spasitele na Ústní Tóru

3) Pohled Talmudu na Spasitelovu matku

4) Pohled Talmudu na Nežidy

5) Srovnání Talmudu s Koránem v pohledu na Spasitele

1. Pohled Talmudu na Spasitele a jeho následovníky

1.1. Pohled Talmudu na Spasitele


Babylónský Talmud, svazek 3, Sanhedrin 43a

"V předvečer Pesachu byl pověšen Ješu. Čtyřicet dní před konáním jeho popravy vyšel hlasatel a volal: "Bude ukamenován, protože provozoval čarodějnictví a sváděl Izrael k odpadu od víry. Kdokoli by mohl říci něco k jeho prospěchu, ať předstoupí a promluví na jeho obhajobu." Protože však nikdo na jeho obhajobu nevystoupil, byl pověšen v předvečer Pesachu."

Pramen:http://www.come-and-hear.com/sanhedrin/sanhedrin_43.html       (index 34-36)


Paul Johnson, autor knihy "Dějiny židovského národa" (Rozmluvy Řevnice, ISBN 80-85336-31-6) na str. 212 praví, cituji:

"Donin znal Talmud dobře, dokázal se rabína ptát na všechny ty pasáže z Talmudu, k nimž měli nebo mohli mít křesťané námitky (představovaly jen mizivou část celku): šlo v nich o urážku Krista (Ježíš se topil v Pekle ve vroucích výkalech), či o rouhání se Bohu Otci (plakal nebo byl poražen v debatě), popřípadě se v nich zakazovalo Židům stýkat s křesťany."

Moje pozn. K tématu: Gittin, 57a
Dále:

1.2. Pohled farizeů a zákoníků na Spasitele

Mt. 9:33,34 "A když vyvrženo bylo ďábelství, mluvil němý. I divili se zástupové, řkouce: Že nikdy nic nebylo vídáno takového v Izraeli. Farizeové však pravili:Mocí knížete ďábelského vymítá ďábly."

Mk. 3:22 "Zákonníci pak, kteříž byli přišli z Jeruzaléma, pravili, že Belzebuba má, a že v knížeti ďábelském vymítá ďábly."

Mk. 3:28-30 "Amen, pravím vám, že všichni hříchové odpuštěny budou synům lidským, i rouhání, jímž by se rouhali. Ale kdo by se rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale hoden jest věčného odsouzení. Nebo pravili: Ducha nečistého má."

1.3. Pohled farizeů na následovníky Spasitelovy

Mt. 10:25 "Dostiť jest učedlníku, aby byl jako mistr jeho, a služebník jako pán jeho. Poněvadž hospodáře Belzebubem nazývali, čím pak více domácí jeho?"


Rabínští judaisté tedy považují křesťany za následovníky Belzebuba. Z toho plyne, že považovat talmudické Židy za "naše starší bratry ve víře" je ČIRÝ NESMYSL.

2. Pohled Spasitele na Ústní Tóru

2.1 Spasitel se vždy odvolával na PSANÁ Písma, nikoli na tzv. Ústní Tóru


2.2 Spasitel se vůči farizeům, učitelům Ústní Tóry, ze které časem vznikl Talmud, velmi ostře vymezoval


2.3 Naproti tomu Spasitel dává ustanovením Zákona nový, vyšší smysl:

Mt. 5:27,28 "Slyšeli jste, že říkáno bylo starým: Nezcizoložíš. Ale jáť pravím vám: Že každý, kdož by pohleděl na ženu ku požádání jí, již zcizoložil s ní v srdci svém."

Mt. 5:31,32 "Též řečeno jest: Kdož by koli propustil manželku svou, aby jí dal lístek rozloučení. Jáť pak pravím vám: Že kdožkoli propustil by manželku svou, kromě příčiny cizoložstva, uvodí ji v cizoložstvo, a kdož propuštěnou pojme, cizoloží."

Mt. 5: 33,34 "Opět slyšeli jste, že říkáno bylo starým: Nebudeš křivě přísahati, ale splníš Pánu přísahy své. Ale jáť pravím vám: Abyste nepřísahali všelijak, ani skrze nebe, nebo trůn Boží jest;"

Mt. 5:38,39 "Slyšeli jste, že říkáno bylo: Oko za oko, a zub za zub. Jáť pak pravím vám: Abyste neodpírali zlému. Ale udeří-li tě kdo v pravé líce tvé, nasaď jemu i druhého."

Mt. 5:43,44 "Slyšeli jste, že říkáno bylo: Milovati budeš bližního svého a nenáviděti budeš nepřítele svého. Ale jáť pravím vám: Milujte nepřátely své, dobrořečte těm, kteříž vás proklínají, dobře čiňte nenávidícím vás, a modlte se za ty, kteříž vás utiskují a vám se protiví."
 
Farizeové tedy nepřípustně zmírnili Zákon, zatímco Spasitel ho naopak zpřísnil. Tím se dá vysvětlit jejich přímo infernální zloba vůči Němu, která vyústila v ona dvě tragická zvolání, o kterých jsem se stručně zmínil v části "Závěr". 

3. Pohled Talmudu na Spasitelovu matku

Traktát Sanhedrin 106a:

Skrytá narážka na: Marie (jméno neuvedeno), potomek princů a guvernérů, smilnila s tesaři. (index 42, poslední odstavec)
Pramen:

4. Pohled Talmudu na Nežidy

Baba  Kamma 113a:

Izraelita může ve sporu s pohanem užít úskoku. (poslední odstavec)
Pramen:

Sanhedrin 59a:

Pohan, který studuje Tóru, zasluhuje smrti. (první odstavec)
Pramen:

S Talmudem dobře koresponduje i názor rabína Barucha Efratiho na islamizaci Evropy. Rabín v článku "Islamizace Evropy je dobrá věc"  islamizaci vítá, projevuje jen obavy o to, aby se Židům při těchto společenských otřesech a přepisování duchovní orientace Evropy nic nestalo. Bezpečnost všech nás, tedy "gojim", leží mimo obor jeho úvah. 


Stane se snad Evropa místem soudu nad národy, které se proti vyvolenému národu provinily

5. Srovnání Talmudu s Koránem v pohledu na Spasitele

Jak známo, Korán sice upírá Spasiteli Boží synovství, ale přiznává mu důstojenství proroka, dokonce čestné místo předchůdce "Pečetě proroků", tj. Muhammada.
Naproti tomu Talmud nepřiznává Spasiteli důstojenství proroka vůbec - ale pokládá Ho za svůdce a čaroděje, hodného smrti - viz část 1.1

K problému: 

K tématu:

Vše napsané je důvodem k modlitbám za hynoucí Izrael, který je tak blízko - a přece tak daleko!
BATento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=4114