Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Jakub   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 5010, adminů: 23, uživatelů: 3253
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 807 483

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 15 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Všeobecné: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY
Posted on Pondělí, 02. červenec 2018 @ 15:19:25 CEST Vložil: Mainstream

Zamyšlení poslal BohemianAnonymus

Cílem této práce je ukázat ve zkratce na rozličné cesty spasení v různých dobách, v dobách Zákona, v době pozemského působení Spasitelova a konečně i po jeho smrti na kříži.

A. Spasení Izraele v SZ

1) 3M. 18:5 "Zachovávejte má ustanovení a nařízení, když je člověk plní, bude skrze ně žít. Já jsem Hospodin."

2) Iz. 55:3 "Nakloňte ucho a pojďte ke mně, poslouchejte a vaše duše ožije."


B. Spasení v Izraeli za Spasitelova pozemského působení

3) J. 14:6 "Ježíš mu řekl: Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne."
4) Ř. 10:5 "Mojžíš píše o spravedlnosti, která je (založena na Zákonu): Člověk, který je bude činit, bude v nich živ."

5) Lk. 10:25-28 "A hle, jeden zákoník povstal a zkoušel ho: Učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? (26) On mu řekl: Co je napsáno v Zákoně? Jak to tam čteš? (27) On odpověděl: Budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí, a svého bližního jako sebe samého. (28) Řekl mu: Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ."

Tento text je zajímavý tím, že náš Spasitel:

a) potvrdil možnost být spasen na základě zachovávání Zákona
b) nevyzval tohoto zákoníka k následování jako učedníky a např. bohatého mladíka (Mt. 19:20-22) - protože zákoník k Němu nepřišel s čistými úmysly
c) ale vzdor tomu zákoníka neodsoudil - jen ho zanechal na úrovni jeho dosavadního poznání, nevzal mu možnost Záchrany skrze Zákon - k jehož zachovávání ho dokonce vyzval! Jaká velkorysost a milost!!!

Z těchto textů je zřejmé, že až do Spasitelovy smrti existovalo v Izraeli spasení jak přijetím Spasitele, tak i dodržováním Zákona.

C. Nevěrný Izrael (farizeové a saduceové) žádají znamení

6) Mt. 16:4 "Pokolení zlé a cizoložné vyhledává znamení, ale znamení mu nebude dáno, kromě znamení /proroka/ Jonáše."  (Lk. 11:29)


D. Úpadek bohoslužby v chrámu

7) Lk. 19:46 "a říkal jim: Je napsáno: A můj dům bude domem modlitby, vy však jste z něj udělali jeskyni lupičů."

E. Spasitelova smrt na kříži - nejdůležitější událost lidských dějin

Vesmírný význam oběti Spasitelovy
Po dokonané oběti Spasitelově se podmínky spásy radikálně mění. Spasitelova oběť která vstupuje do procesu spasení, je nekonečná a spolehlivě vyváží hříchy lidstva od počátku, až do konce jeho existence - viz část I. A protože je tato oběť nekonečná, nelze ji žádným způsobem obejít. A kdo tuto oběť odmítá, pak touto obětí nutně POHRDÁ.Apoštol Pavel tuto skutečnost vyjádřil např. v  Gal. 2:21 "Neodmítám milost Boží, neboť jestliže spravedlnost je ze Zákona, potom Kristus zemřel nadarmo."

F. Dopady Spasitelovy smrti na Jeruzalém

8) Mt. 27:51-53 "A hle, opona svatyně se roztrhla ve dví odshora až dolů a země se zatřásla a skály se roztrhly (52) a hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena; (53) když vyšli z hrobů po jeho vzkříšení, vstoupili do svatého města a ukázali se mnohým."

Roztržení opony znamená, že od této chvíle máme skrze Kristovu oběť přímý přístup k Otci. (Mk. 15:38; Lk. 23:45).

9) Žd. 10:19,20 "Když tedy bratři, máme smělou důvěru, že smíme vstoupit do svatyně Ježíšovou krví (20) cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest skrze své tělo."

G. Starozákonní bohoslužba je jednou provždy ukončena, když Kristus, Boží Syn, obětoval sebe sama

10) Žd. 7:27 "a který nemusí jako tamti velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a potom za hříchy lidu, neboť to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama."

11) Žd. 9:28 "tak i Kristus, když byl jednou obětován, aby vynesl hříchy mnohých, . ."

Roztržením opony odešla z chrámu šechina (přítomnost, přebývání, sláva) Hospodinova. Bohoslužba sice vnějšně probíhala dále, avšak změnila se v bezduchý rituál, Boha popouzející, který již ztratil smysl. Tuto skutečnost vyjádřil Spasitel slovy:

12) Mt. 23:37,38 "Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti tak jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. (38) HLE, VÁŠ DŮM SE VÁM ZANECHÁVÁ PUSTÝ."

Pozn. "DŮM" (Lk. 19:46)

Bohužel, duch tohoto rituálu přežívá v rabínském judaismu dodnes. Současně s Kristem přišel na svět i duch anti-kristův, který se neustále snaží dílo spásy ničit. Tento duch byl přítomen např. v Herodesovi, který se snažil Spasitele už jako malé Dítě zavraždit (Mt. 2:13). Byl přítomen v zákonících a farizeích, kladoucích Spasiteli všemožné nástrahy, a (s výjimkou Nikodéma), i v Sanhedrinu, který poslal Spasitele na smrt. První židovská válka v jejímž průběhu byl dobyt Jeruzalém  v r. 70 nevznikla náhodou. Byl to Boží trest za ukřižování Spasitele (Lk. 19:44)

13) Mt. 23:34-36 "Hle, proto já k vám posílám proroky a moudré muže i učitele Zákona; některé z nich zabijete a ukřižujete, některé z nich budete bičovat ve svých synagogách a pronásledovat od města k městu, (35) aby na vás padla všechna spravedlivá krev vylévaná na zemi, od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše, syna Barachiášova, kterého jste zavraždili mezi svatyní a oltářem. (36) Amen, pravím vám, to všechno přijde na toto pokolení."

Negativní postoj Sanhedrinu ke Spasiteli našel své pokračování v Talmudu palestinském, později babylónském. Antikristovský duch je v Talmudu nepochybný: v traktátu Sanhedrin 43a je náš Spasitel označen za čaroděje, hodného smrti. Spasitelovu matku pak pokládá traktát Sanhedrin 106a za smilnici - viz link níže.


14) 1J. 4:3 "A žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, není z Boha. To je ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že přichází, a který již nyní je ve světě."

Duch Antikristův byl na světě již 600 let před vznikem islámu!!!

Jeruzalém nepoznal čas svého navštívení. Bůh za exodu ponechal Emorejcům 40 let lhůtu milosti (5M. 29:4), kdy Izrael bloudil po poušti. Přibližně stejnou dobu ponechal Izraeli od smrti Spasitelovy až do zničení Jeruzaléma a druhého chrámu v r. 70. Jak Emorejci, tak i Izrael, tuto dobu milosti nevyužili.

Město nepoznalo čas navštívení svého

15) Lk. 19:44 "Srovnají se zemí tebe i děti tvé v tobě a nenechají v tobě kámen na kameni za to, že jsi nepoznalo čas svého navštívení."

H. Kristus boří hradbu mezi Židy a pohany

Kristus sám je smírnou obětí za hříchy lidstva. Tím navždy ukončil systém SZ obětí

16) Ř. 10:4 "Vždyť Kristus je konec Zákona k spravedlnosti pro každého, kdo věří."

17) Ř. 3:25 "Jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev, aby ukázal svou spravedlnost s ohledem na prominutí prohřešení, jež byla spáchána již dříve."

Kristus učinil "oboje jedno", Židy i pohany, když zbořil rozdělující hradbu

18) Ef. 2:14-16 "Neboť on je náš pokoj; on oboje učinil jedním a zbořil (rozdělující hradbu), ve svém těle zrušil nepřátelství - (15) (Zákon s jeho příkazy a ustanoveními) - aby v sobě z těch dvou stvořil jednoho nového člověka, učinil pokoj (16) a oba dva usmířil s Bohem v jednom těle skrze kříž, v němž zabil to nepřátelství."

I. Spasitel radikálně překvalifikoval podmínky spásy

19) J. 10:7 " . . já jsem dveře pro ovce."
20) J. 10:9 "Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn; bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu."
21) J. 10:30 "Já a Otec jsme jedno."
22) J. 14:6 "Ježíš mu řekl: Já jsem ta cesta, Pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."
23) J. 5:23 "aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí Otce, který ho poslal."

Tyto verše znamenají to, že Spasitele nelze žádným způsobem obejít. On je jediným Prostředníkem mezi Bohem a lidmi a tudíž stojí mezi Bohem a lidmi

24) 1Tm. 2:5 "Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,"

Kristus je naším Zastáncem, Přímluvcem u Otce

25) 1J. 2:1 "a jestliže by někdo zhřešil, máme u Otce Zastánce, Ježíše Krista, toho spravedlivého."

Kristova oběť nemá hranic

26) 1J. 2:2 "On je smírčí obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa."

Obětoval se tedy za všechny - nejen za vyvolené!!!

Nelze již dosáhnout ospravedlnění ze Zákona - ale jen z víry v Krista

27) Ef. 2:8,9 "Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás - je to Boží dar; (9) není na základě skutků, aby se někdo nechlubil."

28) Gal. 2:16 "když však víme, že člověk není ospravedlňován ze skutků Zákona, nýbrž skrze víru v Ježíše Krista, i my jsme v Krista Ježíše uvěřili, abychom byli ospravedlněni z víry Kristovy, a ne ze skutků Zákona, protože ze skutků Zákona nebude ospravedlněn žádný člověk."

29) Gal. 3:13 "Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona tím, že se stal za nás prokletím, neboť je napsáno: Proklet je každý, kdo je pověšen na dřevě."
30) Gal. 2:21 "Neodmítám milost Boží, neboť jestliže spravedlnost je ze Zákona, potom Kristus zemřel nadarmo."

Proč již neexistuje spása ze skutků Zákona?

31) Jk. 2:10 "Kdo by totiž zachoval celý Zákon, ale v jedné věci klopýtl, stal by se vinným ve všech."
32) Gal. 3:10 "Neboť všichni ti, kteří jsou ze skutků Zákona, jsou pod prokletím, neboť je napsáno: Proklet je každý, kdo nezůstává ve všem tom, co je napsáno v knize Zákona, aby to činil." 

Zachovat, tedy naplnit Zákon, není v lidských silách - to dokáže jen Kristus

33) Mt. 5:17 "Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky, nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit."

J. Zákon víry - Sola fide

34) Ř. 3:27,28 "Kde je tedy chlouba? Byla vyloučena! Jakým zákonem? Zákonem skutků? Nikoli, nýbrž zákonem víry. (28) Soudíme totiž, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků Zákona."

Abrahamův skutek víry

35) Jk. 2:23 "I naplnilo se Písmo, které praví: Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počteno za spravedlnost na byl nazván Božím přítelem."

Víra ve Spasitele je skutkem, ze kterého vyrůstají skutky další

36) J. 6:29 "Ježíš jim odpověděl: Toto je ten Boží skutekabyste věřili v toho, kterého on poslal."

Víra neexistuje bez skutků víry

37) Jk. 2:26 "Neboť jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je i mrtvá i víra bez skutků."

K. Jsme služebníky nové Smlouvy

38) 2Kor. 3:6 "On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky Nové smlouvy, ne litery, nýbrž Ducha; neboť litera zabíjí, ale Duch obživuje."

39) Gal. 6:2 "Neste břemena jedni druhých, a tak naplňte zákon Kristův."

Tolik jen letem-světem. Ke Spasiteli je možné přijít jen s prázdnýma rukama . . . Tak jakýž jsem, ač nemám nic . . . Žádný jiný způsob je nepřípustný . . . 

Všechny texty vzaty ze SP.

Dílko je nutně torzem, toto téma je na knihu.

Psáno ve vzpomínce na moji zesnulou ženu Věrušku, kterou mi Spasitel dal a zachránil.
BA


 
Příbuzné odkazy
· Více o Zamyšlení
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Zamyšlení:
Ekologické otázky z teologické perspektivy


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY" | Přihlásit/Vytvořit účet | 6 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rakato v Středa, 04. červenec 2018 @ 01:21:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč by Nota Bene mělo dávat prostor takovýmto nebiblickým slátaninám ? Naprosté nepochopení a manipulace Písma. Galatským 3,6-18 jen například . . . Buď je jen jedna cesta ke spasení - od věčnosti a pro věčnost - anebo není. 
Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: bask v Čtvrtek, 12. červenec 2018 @ 23:47:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pavel napsal: "Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná." (Ga 2,21)

Ve světle tohoto verše (a mnoha dalších) nemohu dojít k jiným závěrům, než jsou následující dva:

1. Buď Pavel nechápal cestu spasení v historii Izraele (jak ji chápete Vy), nebo 2. ji nechápete Vy, když tvrdíte, že skrze zákon bylo možné dosáhnout spravedlnosti. Osobně mám za to, že druhá možnost odpovídá pravdě. 

A jestli Kristus svou obětí zaplatil za všechny, jak tvrdíte, potom musí nutně být všichni spaseni. Jediná další možnost je, že Bůh je nespravedlivý a bude chtít zaplatit za některé hříchy dvakrát (Kristus zaplatil jednou a ti, kdo neuvěřili, budou muset zaplatit znovu), což také mimo jiné znamená, že není nic takového jako spasení z milosti, ale jenom spasení ze skutků. 
Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: redifon v Pátek, 07. říjen 2022 @ 12:49:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

(1)  Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? 
[www.notabene.granosalis.cz]
[www.notabene.granosalis.cz]
[www.notabene.granosalis.cz] 
[www.notabene.granosalis.cz]

Problém pojednávají výše uvedené prameny. Spasitelovou smrtí na kříži skončila starozákonní bohoslužba, neboť Kristus se tak stal NOVÝM chrámem (J. 2,19-21), ve kterém přebývá plnost božství (Kol. 2,9). Dále to, že Pán Ježíš Kristus je NOVÝM veleknězem (Žd. 4;14,15) i NOVOU obětí (Žd. 7,27; 1J. 2,2).   

Židovští náboženští vůdci nepochopili, k čemu vůbec došlo. Po čase se situace uklidnila, takže nabyli dojmu, že se nic zvláštního nestalo. Židovská bohoslužba existovala formálně (tedy bez vlivu na spasení) až do zničení chrámu v r. 70. Aby Bůh Židy vyvedl z omylu, poslal římskou armádu, která dobytím Jeruzaléma a zničením Zerubábelova chrámu Židům DŮRAZNĚ připomněla, že jejich bohoslužba už definitivně skončila.    

Židé byli v naprosto zvláštní situaci: Chrám byl zničen, oběti za hříchy lidu tudíž nemohly být vykonávány. Nicméně, bylo tu bylo Hospodinovo slovo, že bohoslužba je věčná (3M. 16; resp. 3M. 16,34)! Musela tedy existovat vzdor tomu, že chrám byl již zničen!   

Kdyby Židé měli ducha Božího, pak by se Boha ptali, kde je nyní chrám, velekněz i oběť, když to všechno nevidíme, ale z Písma víme, že to všechno musí nutně existovat???   

Kontinuita služby Bohu a odpouštění hříchů přece musela být zachována!    

Anebo jinak: V co NOVÉHO, se velekněz, chrám i oběť modifikovali a kde to lze nalézt???  

Zákoníci a farizeové nenalezli řešení této situace, protože jejich myšlení bylo zatíženo NEVĚROU NENÁVISTÍ ke Spasiteli, o čemž svědčí Písmo:   

Jan 5, 46 [biblenet.cz] Kdybyste opravdu věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. 
Jan 15, 25 [biblenet.cz] To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: ‚Nenáviděli mě bez příčiny.‘ 
Matouš 10, 25 [biblenet.cz] Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleď!   
Marek 3, 22 [biblenet.cz] Zákoníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali: „Je posedlý Belzebulem. Ve jménu knížete démonů vyhání démony.“   
Marek 15, 9 [biblenet.cz] Pilát jim nato řekl: „Chcete, abych vám propustil židovského krále?“
Marek 15, 10 [biblenet.cz] Věděl totiž, že mu ho velekněží vydali ze zášti.
Marek 15, 11 [biblenet.cz]  Velekněží však podnítili zástup, ať jim raději propustí Barabáše.   
Jan 19, 6 [biblenet.cz] Když ho velekněží a jejich služebníci uviděli, dali se do křiku: „Ukřižovat, ukřižovat!“ Pilát jim řekl: „Vy sami si ho ukřižujte! Já na něm vinu nenalézám.“   

Je zvláštní, že pohané, Pilát a Herodes, na rozdíl od Židů, nenalezli na Spasiteli vinu:   

Lukáš 23, 14 [biblenet.cz] a řekl jim: „Přivedli jste přede mne tohoto člověka, že pobuřuje lid; já jsem ho, jak vidíte, před vámi vyslechl a neshledal jsem na něm nic, z čeho jej obviňujete.   
Lukáš 23, 15 [biblenet.cz]  Ani Herodes ne; vždyť nám ho poslal zpět. Je zřejmé, že nespáchal nic, proč by zasluhoval smrt.

O nenávisti Židů ke Spasiteli až za hrob, svědčí tyto biblické texty:   

Židé se po Spasitelově ukřižování domáhali na římské moci změny nápisu na tabulce na kříži  

Jan 19, 22 Pilát odpověděl: „Co jsem napsal, napsal jsem.“

Dále se domáhali přidělení stráže ke Spasitelovu hrobu 

Matouš 27, 65 Pilát jim odpověděl: „Zde máte stráž, dejte hrob hlídat, jak uznáte za dobré.“

 A Pilát, už otrávený židovskými nároky, jim ji dal. 

A tato nenávist ke Spasiteli se pak promítla do obou Talmudů, palestinského (tiberiadského) a babylónského.   

PRÁVOPLATNÁ židovská bohoslužba je jen ta, která je uvedena ve Starém Zákoně. Tato bohoslužba nemá alternativu - nelze z ní ubírat, ani nic k ní přidávat, protože by taková bohoslužba byla směsí božského a lidského, což je nepřípustné.  Jakákoli bohoslužba upravená člověkem, je deformací bohoslužby stanovené Hospodinem; taková deformovaná bohoslužba je pak projevem svévole, která popuzuje Hospodina. A dnešní židovská bohoslužba projevem svévole určitě je. Bůh rozhodně nestrpí, aby mu do jeho bohoslužby kdokoli zasahoval. Proto stíhá Židy svými tresty. 

Znovu připomínám, že právoplatná židovská bohoslužba popsaná ve Starém Zákoně, formálně vzala za své zničením jeruzalémského chrámu v r. 70, i když ve skutečnosti zanikla již Spasitelovou smrtí na kříži asi o 40 let dříve, kdy bylo nastoleno náboženství vyššího typu, ve kterém se  Kristus stal NOVÝM chrámem (J. 2,19-21), ve kterém přebývá plnost božství (Kol. 2,9),  dále NOVÝM veleknězem (Žd. 4;14,15) i NOVOU obětí (Žd. 7,27; 1J. 2,2).   

Malá úvaha:
 
JE-LI DNEŠNÍ ŽIDOVSKÁ BOHOSLUŽBA KOMPLETNÍ - PAK PŮVODNÍ STAROZÁKONNÍ BOHOSLUŽBA BYLA NUTNĚ NADBYTEČNÁ. 

Anebo jinak:
JE-LI DNEŠNÍ ŽIDOVSKÁ BOHOSLUŽBA SPRÁVNÁ - PAK PŮVODNÍ STAROZÁKONNÍ BOHOSLUŽBA BYLA NUTNĚ NESPRÁVNÁ.    

To, že si judaisté dělají ze Starého Zákona trhací kalendář, nerespektujíce ustanovení Hospodinova věčná, zakotvená v (3M. 16, resp. 3M. 16,34) je jejich věcí.
 
Jenže to má ten následek, že od té doby se nenacházejí na linii Boží - ale na linii lidské, na linii svévole!!!   

Podstatou problému je to, že pokud někdo nedodrží ustanovení Hospodinova týkající se bohoslužby, nejde pak o bohoslužbu, ale jen o pouhý RITUÁL, jakých jsou ve světě tisíce. A pokud si někdo myslí, že Panovníka Hospodina osloví pouhým rituálem, je skutečně velmi, velmi zpozdilým člověkem - nehledě už k faktu, že takový rituál Hospodina popouzí, nejen proto, že je MODLOSLUŽBOU, ale i protože je v ní navíc Hospodinovo jméno ZNEUŽÍVÁNO!!!   A to je pod Božím trestem!   

Na otázku, kterou jsem položil v úvodu, totiž, zda je judaismus biblicky oprávněný, odpovídám, že ROZHODNĚ NIKOLI.  

Z výše uvedených pramenů i textů možno říci, že judaismus je náboženstvím svévole a nenávisti a je tudíž MODLOSLUŽBOU.   

A pokud se kdokoliv snaží svést křesťany s pravé cesty a deformovat biblické poselství, přivádí na sebe prokletí, protože se stává hlasatelem jiného evangelia. Písmo takovou činnost posuzuje velmi vážně!!! Křesťané jsou pod Boží ochranou!  

1. Korintským 16, 22 [biblenet.cz] Kdo nemiluje Pána, ať je proklet! Maranatha!  
Galatským 1, 9 [biblenet.cz] Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!   

rdf


Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.46 Seconds